Política de Privacidad

PRIVACY BELEID

Nederlands

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD, informeren wij u dat uw gegevens behandeld worden in onze bestanden, met het doel van de handhaving en de naleving van de relatie met de entiteit, met inbegrip van het verzenden van de communicatie in het kader van de hierboven genoemde relatie.

Ook zullen uw gegevens overgedragen worden in alle gevallen waar het noodzakelijk is voor de ontwikkeling, uitvoering en controle van de relatie met onze entiteit, of in gevallen waar toegestaan door een verordening die de werking van de wet. In overeenstemming met de RGPD ARCO hun rechten kunnen uitoefenen voordat BMTSPAIN, met een adres op in CALLE SALVADOR DALI 92, 03186 – TORREVIEJA, met bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

De inhoud van deze mededeling, alsmede alle bijbehorende documentatie, is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. In het geval dat u niet de geadresseerde is, vragen wij u om dit aan te geven en het niet communiceren van de inhoud daarvan aan derden, gebaseerd op hun vernietiging.

De aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij moet er rekening mee dat, in aanvulling op de informatie die wordt verstrekt aan de afnemers van de dienst door middel van de “Privacy Policy, moet u beschikken over juridische teksten meer met betrekking tot andere regelingen van dwingend compliance, zoals, maar niet beperkt tot of exclusief algemene voorwaarden van de overeenkomst, intellectuele en industriële eigendomsrechten, de voorwaarden voor het gebruik van de webpagina en verantwoordelijkheden in dit verband, of wat de Wet 342002, van 11 juli, de Diensten van de informatiemaatschappij en de Elektronische Handel kan worden gebracht in een andere bepalingen buiten de in artikel 10, of zelfs vul in de informatie die, in dit verband, dat het nodig was.

Deze tekst is een vertaling uit het Spaans ( de originele tekst ). Bij enige twijfel ( over de juistheid ) dient men de Spaanse tekst te raadplegen daar deze bij ieder geschil zal gebruikt worden.

 

Español

En cumplimiento de lo establecido en la RGPD, le informamos que sus datos serán tratados en nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad, incluyendo el envío de comunicaciones en el marco de la citada relación.

Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de la RGPD puede ejercitar sus derechos ARCO ante BMT SPAIN, con dirección en CALLE SALVADOR DALI 92, 03186 – TORREVIEJA, adjuntando fotocopia de su DNI.

El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, está sujeta al deber de secreto y va dirigida únicamente a su destinatario. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

El prestador de servicios de la sociedad de la información deberá tener en cuenta que, además de la información que facilite a los destinatarios del servicio a través de su “Política de Privacidad”, deberá disponer de textos legales adicionales relativos a otras normativas de obligado cumplimiento, tales como, sin carácter limitativo o excluyente, condiciones generales de la contratación, propiedad intelectual e industrial, condiciones de utilización de la página web y responsabilidades al respecto, o lo que la propia Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico pueda establecer en cualesquiera otros preceptos al margen de su artículo 10 o incluso completar la información que, en relación a éste, fuese necesaria.