Avisos Legales

JURIDISCH KENNISGEVINGEN

Nederlands

De huidige Juridische Kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website, toegankelijk via de URL http://bmtspain.com (hierna de website), dat BMTSPAIN ter beschikking stelt van de internetgebruikers.
Het gebruik van de website impliceert de volledige aanvaarding en zonder reserves van alle en elk van de bepalingen opgenomen in deze Juridische Kennisgeving door. Bijgevolg moet de gebruiker van de website zorgvuldig deze Juridische verklaring lezen op elk van de gelegenheden waarop hij voornemens is gebruik te maken van de website, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar keuze van de eigenaar van de website, of als gevolg van een wijziging van de wetgeving, rechtspraak of in de zakelijke praktijk.

1.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

Naam bedrijf: Dominique de Vos
Naam van de houder: Dominique de Vos
Straat: CALLE SALVADOR DALI 92
Gemeente: TORREVIEJA
Provincie: ALICANTE
Postcode: 03186
C. I. F./D. N. I.: Y1833296A
Contact telefoon: 636653018
E-mail: info@bmtspain.com

2.- – OBJECT.

De website biedt gebruikers met dezelfde toegang tot informatie en diensten verstrekt door BMTSPAIN aan, aan die mensen of organisaties die geïnteresseerd zijn in hetzelfde.

3.- TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

3.1.- Gratis toegang en gebruik van de website.
De toegang tot de website is gratis voor gebruikers van hetzelfde.

3.2.- Registratie van gebruikers.
In het algemeen, de toegang tot en het gebruik van de website eist geen voorafgaande inschrijving of registratie van gebruikers van hetzelfde.

4.- DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

De taal die gebruikt wordt door de eigenaar van de website, zal Engels zijn. BMTSPAIN is niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen of verstaan van de taal van de website door de gebruiker, of de gevolgen daarvan.

BMTSPAIN mag de inhoud aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving, verwijderen of deze veranderen in het web, alsook de wijze waarop zij worden benaderd, zonder motivering en vrij, zonder verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen die ze kunnen veroorzaken aan de gebruikers.

Het verbiedt het gebruik van de web inhoud te bevorderen, de overeenkomst of het verspreiden van reclame-of eigen informatie of van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMTSPAIN, noch het verzenden van reclame of informatie voor het gebruik van deze dienst of de informatie die beschikbaar is voor gebruikers, onafhankelijk of het gebruik gratis is of niet.

De links of hyperlinks, die derden op hun website nemen, gericht op deze website, die zullen worden gebruikt voor het openen van de gehele website, zijn niet in staat om te manifesteren, direct of indirect, valse indicaties, onnauwkeurig of misleidend , zijn ongeoorloofd of illegale acties tegen BMTSPAIN.

5.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot de website en het gebruik dat kan worden gemaakt van informatie uit deze publicatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van wie het uitvoert. BMTSPAIN is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of schade die kunnen voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. BMTSPAIN is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van fouten die zich kunnen voordoen of beschadigingen die kunnen worden veroorzaakt voor de gebruikers van het computersysteem (hardware en software), of de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van:
– de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met services en web content,
– een storing in een van de browser,
– en/of het gebruik van de versies niet bijgewerkt zijn.

BMTSPAIN is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en de snelheid van de hyperlinks die zijn opgenomen in het web voor het openen van andere. BMTSPAIN garandeert niet de bruikbaarheid van deze links, noch is ze verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die kunnen worden geopend door de gebruiker door middel van deze links, noch de goede werking van deze websites.

BMTSPAIN is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen of andere computerprogramma ‘ s die schade of schade kunnen veroorzaken aan de systemen of computers van de gebruikers bij de toegang tot haar website of andere websites die toegankelijk zijn via links op deze website.

6.- HET GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE “COOKIE”.

De website maakt geen gebruik van cookies of enige andere procedure voor het verzamelen van informatie onzichtbaar wanneer de gebruiker navigeert door het, met respect voor allen tijde de vertrouwelijkheid en de privacy van hetzelfde.

*ALS er COOKIES WORDEN GEBRUIKT ,ZIE de VERKLARING OVER het GEBRUIK VAN COOKIES . De website maakt gebruik van cookies, dan kunt u ons Cookies Beleid raadplegen, dat respecteert ten allen tijde de vertrouwelijkheid en de privacy van hetzelfde.

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Zijn het eigendom van BMTSPAIN, alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van de website, alsmede de inhoud die het herbergt. Elk gebruik van de website of de inhoud daarvan mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Is uitsluitend voorbehouden aan DOMINIQUE DE VOS, elk ander gebruik dat veronderstelt het kopiëren, reproductie, verspreiding, transformatie, mededeling aan het publiek of een andere soortgelijke actie, van alle of een deel van de inhoud van de website, daardoor mag de gebruiker deze acties niet uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BMTSPAIN.

8.- PRIVACY-BELEID EN DE BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

BMTSPAIN staat garant voor de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens, van welke aard ook, we bieden onze zakelijke klanten in overeenstemming met de bepalingen van de Wet 15/1999, van 13 December van gegevensbescherming van Persoonlijke Aard.

Alle gegevens voorzien door onze klanten aan BMTSPAIN of zijn personeel, zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens, gemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van BMTSPAIN, die essentieel zijn voor het verstrekken van de gevraagde diensten door de gebruikers.

De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Verordening op Beveiliging-Maatregelen (Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 December), in deze zin heeft BMTSPAIN de wettelijk verplichte niveaus overgenomen en geïnstalleerd en heeft alle technische maatregelen tot haar beschikking om te voorkomen het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden. Echter, de gebruiker moet er van bewust zijn dat Internet security maatregelen niet onfeilbaar zijn. In de gevallen waarin het zulks wenselijk acht tot overgave hun persoonlijke gegevens aan andere entiteiten, de gebruiker zal op de hoogte worden gebracht van de gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de verkrijger aan die van uw ondubbelzinnige toestemming om deze te respecteren.

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD, kan de gebruiker zijn rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie uitoefenen. Om dit te doen moet u contact met ons opnemen op info@bmtspain.com

9.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

De huidige Wettelijke Kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Spaanse wet. BMTSPAIN en de gebruikers, verwerpen uitdrukkelijke enig ander rechtsgebied die corresponderen met hen, ze onderwerpen zich aan de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker waar alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien van de toegang tot of het gebruik van het web. In het geval dat de gebruiker buiten Spanje gedomicilieerd is, BMTSPAIN en de gebruiker, verwerpen uitdrukkelijk enig ander rechtsgebied en onderwerpen zich aan de hoven en rechtbanken van de woonplaats van BMTSPAIN.

Deze tekst is een vertaling uit het Spaans ( de originele tekst ). Bij enige twijfel ( over de juistheid ) dient men de Spaanse tekst te raadplegen daar deze bij ieder geschil zal gebruikt worden.

 

Español

El presente Aviso Legal regula las condiciones generales de acceso y utilización del sitio web accesible en la dirección URL http://bmtspain.com (en adelante, el sitio web), que BMT SPAIN pone a disposición de los usuarios de Internet.
La utilización del sitio web implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal. En consecuencia, el usuario del sitio web debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la web, ya que el texto podría sufrir modificaciones a criterio del titular de la web, o a causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o en la práctica empresarial.

1.- TITULARIDAD DEL SITIO WEB.

Razón Social de la Empresa: Dominique de Vos
Nombre del titular: Dominique de Vos
Domicilio social: CALLE SALVADOR DALI 92
Población: TORREVIEJA
Provincia: ALICANTE
C.P.: 03186
C.I.F./D.N.I.: Y1833296A
Teléfono de contacto: 636653018
Correo electrónico: info@bmtspain.com
Datos registrales:

2.- OBJETO.

El sitio web facilita a los usuarios del mismo el acceso a información y servicios prestados por BMT SPAIN a aquellas personas u organizaciones interesadas en los mismos.

3.- ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA WEB.

3.1.- Carácter gratuito del acceso y utilización de la web.
El acceso a la web tiene carácter gratuito para los usuarios de la misma.
3.2.- Registro de usuarios.
Con carácter general el acceso y utilización de la web no exige la previa suscripción o registro de los usuarios de la misma.

4.- CONTENIDOS DE LA WEB.

El idioma utilizado por el titular en la web será el castellano. BMT SPAIN no se responsabiliza de la no comprensión o entendimiento del idioma de la web por el usuario, ni de sus consecuencias.
BMT SPAIN podrá modificar los contenidos sin previo aviso, así como suprimir y cambiar éstos dentro de la web, como la forma en que se accede a éstos, sin justificación alguna y libremente, no responsabilizándose de las consecuencias que los mismos puedan ocasionar a los usuarios.
Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización de BMT SPAIN, ni remitir publicidad o información valiéndose para ello de los servicios o información que se ponen a disposición de los usuarios, independientemente de si la utilización es gratuita o no.
Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta web, serán para la apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra de BMT SPAIN

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

Tanto el acceso a la web como el uso inconsentido que pueda efectuarse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. BMT SPAIN no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. BMT SPAIN no se hace responsable de los errores de seguridad, que se puedan producir ni de los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:
– la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web,
– un mal funcionamiento del navegador,
– y/o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
BMT SPAIN no se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que se incorporen en la web para la apertura de otras. BMT SPAIN no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza de los contenidos o servicios a los que pueda acceder el usuario por medio de estos enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs.
BMT SPAIN no será responsable de los virus o demás programas informáticos que deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los usuarios al acceder a su web u otras webs a las que se haya accedido mediante enlaces de esta web.

6.- EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA “COOKIE”.

La web no emplea cookies ni cualquier otro procedimiento invisible de recogida de información cuando el usuario navega por ella, respetando en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo.
*SI SE EMPLEAN COOKIES CONSULTAR COMUNICADO SOBRE USO DE COOKIES La web emplea cookies, puede consultar nuestra Política de Cookies, que respeta en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo.

7.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedad de BMT SPAIN, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la web, así como de los contenidos que alberga. Cualquier uso de la web o sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a ………., cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la web, por lo que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito de BMT SPAIN

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

BMT SPAIN garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestras empresas clientes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos los datos facilitados por nuestras empresas clientes a BMT SPAIN o a su personal, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la responsabilidad de BMT SPAIN, imprescindibles para prestar los servicios solicitados por los usuarios.
Los datos facilitados serán tratados según el Reglamento de Medidas de Seguridad (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre), en este sentido BMT SPAIN ha adoptado los niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a su alcance para evitar la perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan sus datos de carácter personal a otras entidades, el usuario será informado de los datos cedidos, de la finalidad del fichero y del nombre y dirección del cesionario, para que de su consentimiento inequívoco al respecto.
En cumplimiento de lo establecido en la RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello debe de contactar con nosotros en info@bmtspain.com

9.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El presente Aviso Legal se interpretará y regirá de conformidad con la legislación española. BMT SPAIN y los usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, BMT SPAIN y el usuario, se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de BMT SPAIN